Website Banner
 1. บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด

         บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้บริการท่านในเรื่องบัญชีภาษีอากร การจัดเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องและประหยัด การเตรียมตัวอย่างไรเมื่อสรรพากรเรียกพบและเข้าตรวจสภาพกิจการการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องเอกสารบัญชี บริษัทยินดีส่งผู้เชี่ยวชาญงานเข้าพบ เพื่อให้คำปรึกษาท่าน ฟรี 1 ครั้ง โดยไม่มีเงื่อนไข

 2. รับทำบัญชี A.B.GROUP ACCOUNTANT BUSINESS CO.,LTD.

  - บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และการจัดเก็บเอกสาร วางระบบบัญชีเบื้องต้น

  - รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีประจำ ของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด

  - จัดทำและบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบ. การบัญชี โดยจัดทำสมุดบัญชีรายวันครบตามกฎหมายบัญชีและที่สรรพากรกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันซื้อ สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท

 3. รับตรวจสอบบัญชี A.B.GROUP ACCOUNTANT BUSINESS CO.,LTD.

  - บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด รับตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและนำเสนอรายงานทางการเงินและบัญชีอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแก้ไขและแนะนำข้อบกพร่องอันเกิดจากการจัดทำบัญชีภายในบริษัทไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม แต่มีความจำเป็น ต้องจัดทำงบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาติรับรองแล้วนำส่งหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องต่อไป(กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

 4. ปรึกษาวางระบบบัญชี A.B.GROUP ACCOUNTANT BUSINESS CO.,LTD.

  บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด รับวางระบบบัญชี สำรวจและวางแผน
  - จัดโครงสร้างขององค์กร และคู่มือการทำงาน
  - วางระบบบัญชี ระบบเอกสาร
  - วางแผนงานด้านภาษีอากร เพื่อให้การเสียภาษี
  - วางระบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
  - จัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  - ตรวจสอบและพัฒนาระบบต่างๆ ให้ถูกต้อง
  - รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง

 5. จดทะเบียนทางธุรกิจ

  บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด ให้บริการด้านจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

  - จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด
  -จดทะเบียนบุคคลธรรมดา ได้แก่ จดจัด ตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านค้าและคณะบุคคล
  -จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้น
  -จดทะเบียน เข้าระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  -ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  -จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ของบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 
     
 
 
     
   
   
 
 
   
 
 
  A.B. GROUP
ACCOUNTANT BUSSINESS CO.,LTD.
 
   
 
 

บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด

         ให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี
วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด และธุรกิจร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ยื่นภาษีทุกประเภท ติดต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม

         
พร้อมบริการท่านด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญงานทั้งคุณภาพ
ราคายุติธรรม มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักการบัญชี และ
กฎหมาย แก้ปัญหาภาษีอากรอย่างครบวงจร
 
     
 
 
    รับทำบัญชี
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี
และการจัดเก็บเอกสาร วางระบบบัญชีเบื้องต้น
       
    รับตรวจสอบบัญชี
ด้วยทีมงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
นำเสนอรายงานทางการเงินอย่างครบถ้วน
       
    วางระบบบัญชี
รับวางระบบบัญชี สำรวจและวางแผนจากโครง-
สร้างเดิม ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
       
    จดทะเบียนทางธุรกิจ
ให้บริการด้านจดทะเบียนนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา แก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
       
    อัตราค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร
ภาระและระยะทางในการรับส่งเอกสาร
 
   
   
   
   
 

ความรู้เรื่องภาษีทั้งหมด
 
 
         
Current Pageid = 1